szkolenia bhp

szkolenia bhp Definicja BHPBezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) ? powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie bhp znajdują się zagadnienia...

Definicja BHP

szkolenia bhp
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) ? powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.
W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy ? oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.

U.

z 1997 r.

Nr 129, poz.

844 z późniejszymi zmianami1) oraz Polskie Normy. Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001.
Stopniowo zmienia się także nazewnictwo ? coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa.
Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art.
237?? § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone powyżej pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 8 lat. Na drodze rozporządzeń osoby nie spełniające kwalifikacji zachowują prawo wykonywania zawodu przez 8 lat licząc od dnia wejścia rozporządzenia.
Zatem osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r.
i niespełniające wyżej wymienionych wymagań kwalifikacyjnych, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie nadal zachowują swoje uprawnienia, gwarantuje to Art. 10. § 1.
Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy.
Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_i_higiena_pracy

W nawet najlepiej zabezpieczonej firmie

Firma bhp to może być ciekawy temat.
Mam jeszcze kilka fajnych informacji. Zatrudniając pracownika, który już wcześniej wykonywał pracę w naszej firmie i na nowo go zatrudniamy, nie musimy wysyłać na szkolenia bhp ponownie.

Z innej strony patrząc. Być może znacie tą historię, że prawdziwy stolarz jest bez palców? Prawdopodobnie tak było w dawnych czasach, zwłaszcza za czasów Polski ludowej - głównie przez bardzo kiepskie maszyny czy też sprzęt własnej konstrukcji.

To tyle.

Spójrzmy jednak na inną rzecz. Niektórzy powiadają, że wypadku nie ma do czasu aż się nie wydarzy. Jest w tym dużo prawdy bo w nawet najlepiej zabezpieczonej firmie może coś pójść źle. A jeśli już będzie miał miejsce wypadek to oprócz udzielenia pomocy poszkodowanym - jeśli tacy będą, to trzeba sporządzić dokumentację powypadkową.

Odniosę się jeszcze do innej rzeczy. Tak przy okazji mówiąc, kolejnym obowiązkiem pracodawcy w zakresie bhp jest skierowanie pracownika na badania okresowe. na podstawie - artykułu 229 Kodeksu Pracy; rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.

Nr 69, poz.
332,z późn.

zm.

oraz z 2001 r. Nr 37, poz.
451) Teraz o czymś innym. Więcej napiszę następnym razem, na dziś mam już dość tego tematu.

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP ? dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

z 2003 r.

nr 169, poz.

1650 z późn.
zm.) Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy.
Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi2. Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności: przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy. dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać: zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników, zasady postępowania podczas wypadku. Urządzenie powinno zawierać certyfikat bezpieczeństwa (Polska - b, Unia Europejska- Eu)Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Instrukcja_BHP.

Widok do druku:

szkolenia bhp